TÜRKİYE ROMATOLOJİ PLATFORMU MUTABAKAT BELGESİ

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) ve Türkiye Romatoloji Derneği - TRD (Türkiye Romatoloji Araştırma Ve Eğitim Derneği (TRAED)) Dernekler Kanunu'nun 1 inci ve 25 inci Maddesi ile Dernekler Yönetmeliğinin 94 üncü Maddesine dayanarak "Türkiye Romatoloji Platformu" adı ile platform şeklinde bir ortaklık oluşturma konusunda anlaştıklarını tasdik etmekte ve duyurmaktadırlar. Türkiye Romatoloji Platformu adı EULAR ile ilişkilerde çeviriden kaynaklanabilecek olası sorunlardan kaçınmak için "Rheumatology Federation of Turkey (RFT)" olarak kullanılacaktır

Türkiye Romatoloji Platformunun oluşturuluş amacı, çalışmaların yürütüleceği ana ofisin yeri, platformun yönetim kurulunun üyeleri ile koordinasyonuna ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir. Platformu oluşturan her iki Dernekten "Dernekler" olarak söz edilecektir.

Madde 1, Platformun Amacı:

Dernekler, ülkemizde romatizmal hastalıkların, birey ve toplum üzerindeki yükünü azaltmak; romatizmal hastalıkların önlenmesi, tanı ve tedavisi, rehabilitasyonu için yapılan çalışmaları teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemekle ilgili ortak amaçları kapsamında Türkiye Romatoloji Platformunu oluşturmuşlardır.

Derneklerle aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet yürüten uluslararası bilimsel bir topluluk olan European League Against Rheumatism (EULAR)' da ülkemizi 1947 yılından bu yana TRASD temsil etmekte iken; bundan böyle Türkiye Romatoloji Platformu adı altında birlikte temsil etmeyi kararlaştırmışlardır.

Madde 2, Platformun Yönetimi

Platform Yönetim Kurulu, her Dernek'ten üçer kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur: Platformu oluşturan Derneklerin bir önceki Yönetim Kurulu Başkanları, mevcut Yönetim Kurulu Başkanları ve mevcut Genel Sekreterleri.

Platform Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. iki yılda bir Mart ayında Yönetim Kurulu üyeleri yukarıda belirlenen niteliklerine uygun olarak yenilenir. Türkiye Romatoloji Platformu yönetim kurulu başkanlığı ve başkan yardımcılığı; Derneklerin bir önceki Yönetim Kurulu Başkanları tarafından dönüşümlü olarak bir yıllığına yapılacaktır.

önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı'nın yeniden o Derneğe başkan seçilmesi durumunda, hem şimdiki başkan ve hem de eski başkan olarak Platform Yönetim Kurulu'nda yer alacağından kendi Yönetim Kurulu'ndan ilave 1 kişi daha yönetim kuruluna alınır. Bu yeni üyenin kim olacağına ilgili Dernek Yönetim Kurulu karar verir.

Türkiye Romatoloji Platformu Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bilmeden istifa ya da ölüm gibi nedenlerle ayrılmalar söz konusu olur ise üyeyi bildiren Dernek tarafından yerine ayrılan ya da üyeliği düşen üyenin görev süresi ile sınırlı olarak yeni bir üye belirlenip bildirilir.

Platformun yönetim kurulunun ilk toplantısı Derneklerin birbirine üyelerini bildirmesinden sonraki ilk Mart ayı içinde yapılır. TRP Yönetim Kurulu olağan hallerde altı ayda bir, platformun oluşturulma amacı ile ilgili acil bir konunun görüşülmesi gereken hallerde ise olağanüstü olarak Platform Dönemsel Başkanı'nın çağrısı ile toplanır.

Dönemsel Başkan görev süresinin bitiminde EULAR çalışmaları ile ilgili yıllık rapor hazırlar ve Dernekler'e sunar. EULAR ile ilgili yapılan yazışmalar hakkında Platform'un kurucu Dernek Yönetim Kurullarını bilgilendirir. Platform Yönetim Kurulunun çalışmaları her iki Dernek Arşivinde saklanmak üzere taraflara gönderilir.

Madde 3. Platform çalışmalarının Yürütüleceği Ana Ofis

Platform çalışmalarını dönemsel başkanının üyesi olduğu Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da tarafların ortaklaşa kararlaştırdığı yerde yapar.

Platform çalışmaları ile ilgili Derneklerin yazışma adresleri aşağıdaki gibidir: Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) için:

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Dumlupınar caddesi 40/3 Cebeci-Dörtyol/Ankara,

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) için:

https://trasd.org.tr

Türkiye Romatoloji Derneği

Kore Şehitleri Caddesi Onurgil iş Merkezi No:35/6 Esentepe Şişli - İSTANBUL. Her türlü tebligat bu adreslere yapılacaktır.

https://www.romatoloji.org

Madde 4. EULAR'a ortak üyelik ve temsiliyet

Platformun başkanlık görevini Derneklerin bir önceki Yönetim Kurulu Başkanları birer yıllık sürelerie dönüşümlü olarak yürütürler. Platformun ilk dönemsel başkanının TRASD Derneğinden olması kararlaştırılmıştır.

Platformun Dönemsel Başkanı, Dernekleri, EULAR tüzüğünün üyelikle ilgili 3. maddesinin 3.2.1.1.'de yer alan Ulusal Bilimsel Romatolojik Dernekler grubunda temsil edecektir.

EULAR Genel Kurul'una EULAR kurallarına göre Platform'u temsil etmek üzere dönemsel Başkanı ve Başkan Yardımcısı katılır, oylama durumunda Platformu temsil etme hakkına sahip olan Platform başkanı oy kullanır.

EULAR Genel Kurul toplantıları dışındaki çalışma grupları ve komitelere katılacak kişiler, dernekler tarafından eşit katılım olacak şekilde belirlenir ve Platform Yönetimine bildirilir.

EULAR tarafından Platform Yönetimi'ne gelecek tüm bilgilendirmelerin her iki Derneğin Platform Kurulu'nda yer alan Genel Sekreterlerine iletilmesi sağlanır. EULAR'a iletilmesi gereken kararlar Platform Başkanı tarafından EULAR'a iletilir.

Platform Yönetim Kurulu'nda alınacak kararların mutabakatla alınması esastır. Mutabakatın sağlanamadığı hallerde salt çoğunlukla karar alınır. Oyların eşitliği halinde dönemsel başkanın benimsediği görüş kararı belirler

Dernekler, EULAR'da katılacakları bütün çalışmaları, Platform Yönetim Kurulu'nun Platform mutabakat Belgesinde yer alan kurallara dayandırarak aldığı karalara uygun olarak gerçekleştireceklerdir.

Madde 5. Mali Hükümler

Dernekler, kendi üye sayılarının üye başına EULAR tarafından belirlenen üyelik aidat miktarı ile çarpımından oluşan tutarlar' belirieyerek o yıla ait toplam EULAR üyelik aidatını ödeyecek olan dönem başkanının temsil ettiği derneğe öderler; o dernek de Türkiye Romatoloji Platformu adına aidat ödemesini EULAR'a yapar.

Dernekler; Platform Yönetim Kurulu'nun toplantı ve çalışmalarına ilişkin giderler ile EULAR Genel Kurulu ve EULAR ile ilgili Yönetim Kurulu'nun beliriediği bütün çalışmalara katılım ile ilgili giderleri ortaklaşa karşılayacaklardır.

Madde 6. Ortak Hükümler

Türkiye Romatoloji Platformu, asıl olarak EULAR çalışmalarının her iki Dernek tarafından birlikte yürütülmesi, işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bununla birlikte Dernekler benimsenen oluşum amacını ileriye dönük sınırlayıcı bir durum olarak görmemekte, ortak amaçlar doğrultusunda işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi umudunu paylaşmaktadir.

Taraflar arasında işbirliği ve ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda taraflar arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi için en yüksek düzeyde çaba gösterilecektir. Buna rağmen platform çalışmalarının yürütüiemez geldiği ve, taraflardan biri platformdan ayrılma kararı verirse bu kararını diğer tarafa ve EULAR'a resmi olarak bildirmelidir. Ardından sorunun çözümü konusunda EULAR'ın hakemliğine başvurulacak ve Dernekler EULAR hakemliğini kabul edeceklerdir.

Madde 7. Yürürlük:

Türkiye Romatoloji Platformu Mutabakat Belgesi 01/03/2014 tarihinde taraflarca kabul edilerek Türkçe ve İngilizce olarak iki nüsha olarak imza altına alınmıştır. Mutabakat belgesi uyarınca çalışmaları 2014 yılı Mart ayında (Derneklerin genel kurullarında kabul edildikten sonra) Platform Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı ilk toplantı ile başlatılacaktır. Platform Yönetim Kurulu'nun süresi bu toplantıdan itibaren iki yıldır.

Madde 8. Platform Yönetim Kurulu (her iki Dernek Yönetim Kurulları'nın karşılıklı mutabakatı ile) yukarıdaki maddelerde çıkan, tiyaca göre değişiklik yapabilir.